Comentarios del lector/a

Bài 4: Gi?i thi?u v? gh? massage Tokuyo

"Anjali mahakhuda" (2020-11-08)

En respuesta a Tips, Trends and Beauty item surveys
 |  Publicar respuesta

GH? MASSAGE TOKUYO: CHUYÊN GIA CH?M SÓC S?C KH?E CHO M?I GIA ?ÌNH

Gh? massage Nh?t B?n Tokuyo ???c xây d?ng và ??nh h??ng là th??ng hi?u ?i ??u trong l?nh v?c s?n xu?t, phân ph?i nh?ng s?n ph?m gh? massage toàn thân t?i Vi?t Nam. Các s?n ph?m c?a Tokuyo ??u ???c thi?t k? b?i nh?ng k? s? hàng ??u c?a Nh?t – n?i khai sinh ra chi?c gh? massage ??u tiên trên th? gi?i.

Chính th?c thành l?p t? n?m 2001, tr?i qua g?n 20 n?m xây d?ng và phát tri?n, thông qua nh?ng n? l?c không ng?ng ngh?, Tokuyo ?ã tr? thành m?t trong nh?ng doanh nghi?p ?i tiên phong trong vi?c nghiên c?u, phát tri?n các ph??ng pháp nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng, ch?m sóc s?c kh?e c?ng ??ng và phân ph?i Gh? massage toàn thân.


Tokuyo s? h?u h? th?ng nhà máy s?n xu?t ??t t?i Nh?t B?n, ?ài Loan và Trung Qu?c ???c trang b? các dây chuy?n công ngh? tiên ti?n nh?t, ho?t ??ng d?a trên nh?ng quy ??nh ki?m duy?t ch?t l??ng ch?t ch?, nghiêm ng?t.
Hi?n nay, th??ng hi?u Gh? massage Tokuyo ?ã có m?t t?i 30 qu?c gia trên th? gi?i v?i h?n 800 showroom: M?, ??c, Anh, Pháp, Nh?t B?n, ?ài Loan,... T?i Vi?t Nam, Tokuyo ?ã có h? th?ng c?a hàng tr?ng bày, gi?i thi?u s?n ph?m ? c? ba mi?n B?c - Trung - Nam, r?t thu?n l?i cho ng??i tiêu dùng trong vi?c tr?i nghi?m th? và mua gh? massage.
V?i ph??ng châm l?y s? hài lòng và s?c kh?e c?a khách hàng làm th??c ?o s? phát tri?n c?a doanh nghi?p, Tokuyo cam k?t cung c?p t?i khách hàng các s?n ph?m gh? massage th? giãn và tr? li?u t?t cho s?c kh?e, ?áp ?ng nhu c?u c?a các quý khách hàng. ??c bi?t, ngoài ch?t l??ng s?n ph?m, gh? massage Tokuyo còn xây d?ng chính sách h?u mãi h??ng ??n khách hàng, c? th?:
- Tokuyo là 1 trong nh?ng th??ng hi?u gh? massage có th?i gian b?o hành dài nh?t, lên ??n 6 n?m.
- B?o trì tr?n ??i s?n ph?m t?i nhà.
- Giao hàng, l?p ??t mi?n phí toàn qu?c
- H? tr? tr? góp không lãi su?t, th? t?c nhanh chóng, d? dàng
- Dùng th? t?i nhà hoàn toàn mi?n phí
- Nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi gi?m giá cùng các quà t?ng giá tr?

Ngoài ra, trong su?t hành trình xây d?ng và phát tri?n, chúng tôi luôn th?a mãn và có trách nhi?m v?i khách hàng b?ng cách ?a d?ng hóa s?n ph?m và d?ch v?, ??m b?o ch?t l??ng cao nh?t v?i giá c? c?nh tranh, tôn tr?ng ??o ??c kinh doanh và tuân theo lu?t ??nh.
M?c tiêu c?a chúng tôi là xây d?ng m?t doanh nghi?p có trách nhi?m v?i c?ng ??ng và có ích cho xã h?i và dù tr?i qua nhi?u khó kh?n, chúng tôi v?n quy?t tâm kiên ??nh v?i m?c tiêu ?ã ch?n.
Tìm hi?u thêm : gh? mát xa
Trong th?i gian qua, Tokuyo vô cùng c?m ?n và trân quý s? ??ng hành, ?ng h? và tin yêu c?a Quý khách hàng, Quý ??i tác và r?t mong s? ti?p t?c nh?n ???c s? h?p tác, tin t??ng này trong th?i gian t?i.
THÔNG TIN LIÊN H?:

GH? MASSAGE TOKUYO

Tr? s? chính:

S? ?i?n tho?i: 0911.270.666

??a ch?: 65 C?a B?c, ph??ng Trúc B?ch, Qu?n Ba ?ình, Hà N?i

Email: contact@tokuyo.vn

Website: https://tokuyo.com.vn/

H? th?ng Showroom t?i Vi?t Nam:
Hà N?i:
- 65 C?a B?c, Q. Ba ?ình (0941.593.663)
- 123 Nguy?n Trãi, Q. Thanh Xuân (0944.178.228)
- 26 Trung Hòa, Q. C?u Gi?y (0915.801.769)
H?i Phòng: 229 Ngô Gia T?, Q. H?i An (0987.005.430)
?à N?ng: 404 Nguy?n H?u Th?, Q. C?m L? (0974.037.850)
H? Chí Minh:
- 376 Võ V?n T?n, P5, Qu?n 3 (0968.727.973)
- 10 Phan ?ình Giót, P2, Q. Tân Bình (0937.375.011)
- 468 Kinh D??ng V??ng, Q. Bình Tân (0916.765.333)
??ng Nai: 339 Ph?m V?n Thu?n, Biên Hoà (0779.182.505)Respuestas

How Much Manga Characters Are Popular In Japan?

"Anjali mahakhuda" (2020-11-08)
 |  Publicar respuesta

Anime is a Japanese name referring to animation. It started throughout 1917 and has began being in style since then not just in Japan and parts of Asia however around the world as well. Today,... Leer más

Añadir comentario